30.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Pre predaj tovaru na diaľku s využitím OSS, je potrebné upraviť v importnom súbore faktúr nasledovné hodnoty a tiež všetky ceny prepočítať hodnotami sadzieb DPH použitými na doklade.

Element <firicdph> identifikačné číslo pre DPH registrované v inom členskom štáte, napr. CZ1234567890, alebo kód dodania v daňovom režime One-Stop-Shop (OSS), napr. SKCZ. Ak je hodnota prázdna, dodanie je z bežného domáceho IčDPH.

Elementy <pdph1> a <pdph2> obsahujú základnú a zníženú sadzbu DPH pre doklad. Pre OSS musia obsahovať sadzby platné pre príslušný štát odberateľa. Napr. aktuálne pre Českú republiku 21 a 15.

Element <kodbezdph> používame v prípade fakturácie v nulovej sadzbe dane s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a tiež pre režim OSS.
Prípustné hodnoty:
TT – dodanie tovaru v tuzemsku
TET – dodanie tovaru z tuzemska do EÚ
TES – dodanie služby tuzemska do EÚ
TZ – dodanie tovaru z tuzemska do zahraničia (mimo EÚ)
OT – dodanie tovaru v režime OSS
OS – dodanie služieb v režime OSS

Aktualizovali sme aj vzorku súboru faktúr pre import.