30.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku

Pre predaj tovaru na diaľku s využitím OSS, je potrebné upraviť v importnom súbore faktúr nasledovné hodnoty a tiež všetky ceny prepočítať hodnotami sadzieb DPH použitými na doklade.

Element <firicdph> identifikačné číslo pre DPH registrované v inom členskom štáte, napr. CZ1234567890, alebo kód dodania v daňovom režime One-Stop-Shop (OSS), napr. SKCZ. Ak je hodnota prázdna, dodanie je z bežného domáceho IčDPH.

Elementy <pdph1> a <pdph2> obsahujú základnú a zníženú sadzbu DPH pre doklad. Pre OSS musia obsahovať sadzby platné pre príslušný štát odberateľa. Napr. aktuálne pre Českú republiku 21 a 15.

Element <kodbezdph> používame v prípade fakturácie v nulovej sadzbe dane s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a tiež pre režim OSS.
Prípustné hodnoty:
TT – dodanie tovaru v tuzemsku
TET – dodanie tovaru z tuzemska do EÚ
TES – dodanie služby tuzemska do EÚ
TZ – dodanie tovaru z tuzemska do zahraničia (mimo EÚ)
OT – dodanie tovaru v režime OSS
OS – dodanie služieb v režime OSS

Aktualizovali sme aj vzorku súboru faktúr pre import.